آموزشگاه تاسیسات گستران - آموزشگاه تاسیسات گستران

آدرس : اصفهان - خیابان کاوه - پل چمران -به سمت شهدا -سمت راست اولین کوچه (شماره 50 )- نبش بن بست محمدی - آموزشگاه فنی و حرفه ای تاسیسات گستران

تاسیسات

نگاهی به تاسیسات

تاسیسات قلب ساختمان است. بنایی که تاسیسات کارآمد و سالمی نداشته باشد، به سان انسانی است که قلب بیماری دارد. در دنیای امروز تمامی ساختمان ها، صرف نظر از نوع کاربری، ناگزیر به استفاده از تاسیسات مکانیکی و برقی مختلفی هستند که نبود این تاسیسات یا عدم کارکرد صحیح آنها، بنای موجود را به محیطی ناکارآمد تبدیل می کند.

تاسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا کشیدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسانها، تخلیه گازها از محل تولید و... .

تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزه ای تمام عیار با طبیعت است. امروزه برای جذاب تر شدن این مبارزه، سعی می کنیم کمتر انرژی مصرف کنیم. هر ستیزی قواعد خود را دارد و مبارزی که قواعد را نداند محکوم به شکست است.